Tomáš Neugebauer Základní pravidla rétoriky

Základní pravidla rétoriky

Dodržení základních pravidel rétoriky, tedy řečnického umění, je podstatnou součástí profesionálně provedeného školení zaměstnanců. Uveďme si některá z nich, jež by měla být dodržena, a jak jejich naplnění dosáhnout.

Vždy by mělo být hovořeno srozumitelně, přesně, jasně a jednoznačně, aby poslouchající mohl dobře zpracovat poskytované mu informace. Zvýšená rychlost mluveného projevu mu je jen na škodu. Řeč nesmí být monotónní, šedivá a nevzrušivá.

retorika2Pro srozumitelnost je velmi důležité správně artikulovat, tedy vyslovovat jednotlivé hlásky (správná výslovnost je podmíněna správným postavením mluvidel). Tomu napomůže procvičování doporučených říkadel a jazykolamů. Prvořadé však je správné držení těla (vsedě i ve stoje), které umožní vhodné dýchání (volný dechový sloupec). To je při verbálním projevu velmi důležité, neboť kvalita dýchání ovlivňuje psychiku, náladu, trému i mluvený projev. Proto je potřeba občas provést opravu držení těla, které má zároveň působit esteticky (nemá být „prkenné“, ani vulgární; pro pozitivní estetický dojem je též důležité vhodné oblečení, které dodává poskytovaným informacím na významnosti). Ruce je vhodné mít v úrovni pasu a měnit jejich polohu, případně v nich něco držet – podklady, laserové ukazovátko, dálkový ovladač dataprojektoru apod. (pomůže i od trémy). Pro šetření hlasivek, což je podstatné nejen v případě, kdy se „hlásí“ chrapot, je vhodné mluvit tzv. do masky, kdy hlas rezonuje v ústní dutině. Zvýší se tak hlasitost, plnost a zvučnost projevu. Zvládnutí této dovednosti opět předpokládá nácvik. Řeč pronášená ke skupině osob má být přednesena tak, jako by řečník hovořil s nejvzdálenějším posluchačem.

Před řečnickým vystoupením je velice důležité se dostatečně rozmluvit a rozhýbat celý artikulační (mluvní) aparát – rty, jazyk, dutinu ústní a chrup. Herec Jan Přeučil doporučuje alespoň čtyřikrát za sebou pomalu s přehnanou artikulací vyslovit slovo „ouvex“ a poté si lehce fouknout do rtů, které se rozkmitají a ozve se prrrrrr. Tím dojde k uvolnění aparátu. K odstranění trémy pomohou dechová cvičení. Několikrát opakovaný hluboký nádech a výdech před projevem nejen uklidní, ale i uvolní. Také je vhodné se napít trochu vody, ne však alkoholu. Těsně před zahájením řeči je dobré se mírně pousmát.

Během řeči by se nemělo zapomínat dělat kratičké pauzy (mikropauzy). Ty jsou přínosem jak pro posluchače, tak i pro řečníka (umožní mu udržet vhodné tempo řeči, soustředit se na obsah atd.). Též lze pomocí nich zdůraznit podstatnou informaci. K tomu je možné využít i různá zdůrazňující gesta nebo dání důrazu hlasu na slovo, jež sděluje podstatnou informaci. Pokud řečník ve svém projevu udělá chybu, což se stane každému, je vhodné se za ni omluvit, opravit se a v klidu pokračovat dále (vždyť drobná chybovost je důkazem přirozenosti a autentičnosti, neboť jen umělé je dokonalé [obecně platí, že dokonalost je nepřirozená!]). Opakované přednášení téma musí být prováděno tak, jako by to bylo poprvé, neboť stereotypní provedení posluchači ihned poznají.

2017-02-20

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6