Tomáš Neugebauer Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti

Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik musí pro výkon své funkce splňovat kvalifikační požadavky stanovené v § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odbornou praxi v délce alespoň tří let v oblasti BOZP nebo v oboru, v kterém bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik, případně v délce jednoho roku, pokud získala vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP,
  • úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti u k tomu akreditované společnosti (platnost zkoušky je omezena na dobu pěti let s možností absolvovat periodickou zkoušku k prodloužení na dalších pět let).

Pouhé úspěšné absolvování školy, a to včetně vysoké, ve vzdělávacím programu zaměřeném na oblast BOZP neopravňuje k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby ve firmě nebo společnosti, jakož i pro poskytování služeb v oblasti BOZP na živnostenský list. Obdobně to platí o získání kvalifikace technika BOZP – viz dále.

Není tedy nutné, aby odborně způsobilá osoba měla technické vzdělání. Naopak je výhodnější, má-li vzdělání ekonomické či právní, nebo manažerské, neboť v obecné rovině činnosti z těchto oblastí v její práci převažují.

Složením zkoušky z odborné způsobilosti se fyzická osoba stává odborně způsobilou a může zajišťovat prevenci rizik na pracovištích jednotlivých zaměstnavatelů bez ohledu na oblast jejich podnikání. Výjimku tvoří oblasti provozování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, pro které je nutné mít kvalifikaci bezpečnostního technika ve smyslu vyhlášky č. 298/2005 Sb. (pozor, nezaměňovat technika BOZP a bezpečnostního technika – jedná se o dvě rozdílné odbornosti!).

Firma, společnost nebo instituce, která si BOZP nezajišťuje svým zaměstnancem, ale firmou, jež se specializuje na poskytování služeb v této oblasti, by si od ní neměla nechat předložit pouze živnostenský list opravňující k podnikání v „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, ale též platná osvědčení (ne starší pěti let) konkrétních fyzických osob, které pro ni budou BOZP na jejích pracovištích zajišťovat (provádět školení, zpracovávat dokumentaci atd.).

Technik BOZP a manažer BOZP

Již zde byla zmínka o možnosti získání kvalifikace „technik BOZP“. Opět předpokladem jejího získání je složení příslušné zkoušky u k tomu oprávněné společnosti. Tato kvalifikace však neopravňuje k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (jedná se o nižší úroveň kvalifikace, než je odborná způsobilost). Nabízí pouze jednu z možností, jak následně po získání této kvalifikace získat předepsanou praxi, kterou je nutné doložit u zkoušky z odborné způsobilosti, v podstatě jako pomocník odborně způsobilé osoby. Obsahová náplň pracovních činností technika BOZP je podrobně uvedena v rámci Národní soustavy povolání, z které tato kvalifikace vychází.

Pro získání kvalifikace manažera BOZP je nutné předem získat kvalifikaci odborně způsobilé osoby. Lze tedy uvést, že se jedná o rozšíření kvalifikace odborně způsobilé osoby, nikoliv o získání kvalifikace nové. I pro tuto kvalifikaci je obsahová náplň činnosti podrobně uvedena v rámci Národní soustavy povolání, neboť z ní vychází.

2017-02-20

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6