Tomáš Neugebauer Použití rodného čísla v dokumentaci BOZP nebo PO

Použití rodného čísla v dokumentaci BOZP nebo PO

Rodné číslo je národním identifikátorem občana. Z tohoto důvodu je jeho používání upraveno právním předpisem – zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon v § 13c stanovuje, kdy lze rodné číslo využívat:

  • jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,
  • stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
  • se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

Z uvedeného jasně vyplývá, že bez souhlasu nositele rodného čísla nelze tento identifikátor využívat v dokumentaci BOZP, ani PO. Proto například prezenční listina školení BOZP, resp. PO, nemá obsahovat rubriku „rodné číslo“. Stejně to platí u dalších dokumentů – ustanovení člena preventivní požární hlídky, evidenčního listu poskytnutých osobních ochranných pracovních prostředků atd.

Existuje však výjimka. Je jí evidence výkonu rizikové práce podle § 40 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vzor formuláře). Pro ni je stanoveno, že musí obsahovat údaj rodné číslo. V tomto případě se jedná o stanovení zvláštním zákonem, a proto je nejen možné, ale povinné zde rodné číslo uvádět.

2017-01-27

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6