Tomáš Neugebauer Jak se chovat jako rukojmí při přepadení a jak při teroristickém útoku

Jak se chovat jako rukojmí při přepadení a jak při teroristickém útoku

Na některých pracovištích, například bank, pošt, benzinových čerpacích stanic, hrozí nebezpečí přepadení. Při něm může dojít k držení zaměstnanců, případně i dalších osob, jako rukojmích. Jak by se rukojmí měli chovat, aby bylo minimalizováno nebezpečí jejich zranění, případně rukojmi_3usmrcení?

Podle informací před lety poskytnutých Kriminalistickým ústavem Praha by měli dbát těchto zásad:

 1. smířit se se svou situací,
 2. zachovat klid,
 3. zachovat ostražitost,
 4. jednat lidsky,
 5. mít víru.

V praxi tyto zásady znamenají:

 • zachovávat klid, akce trvá v průměru čtyři a půl až pět hodin a v 95 % případů končí záchranou,
 • počítat s tím, že může dojít k svázání, vsunutí roubíku nebo přelepení úst, případně zavázání očí,
 • plnit příkazy pachatelů (prvních třicet minut je krizových),
 • informovat útočníky o svých zdravotních problémech,
 • udržovat ostražitost, ale nenechat se přistihnout při pozorování,
 • snažit se zdržovat se co nejdále od oken, dveří a od pachatelů,
 • vyvarovat se unáhlených pohybů,
 • komunikovat normálně, neprojevovat hněv, pohrdání, tzv. hrdinství,
 • nesnažit se uniknout nebo zmateně utíkat,
 • nekoordinovaně nebo na vlastní pěst nepoužít násilí, případně zbraň,
 • pokud možno sednout si na zem,
 • při výstřelu si lehnout břichem k zemi, popřípadě dát ruce za hlavu,
 • neargumentovat (například potřebou jíst, pít, dojít si na toaletu, spěchem),
 • neodmítat službu nebo úslužnost (jídlo, pití, televizi, četbu apod.),
 • nebát se o nezájem z venku,
 • strpět těžkosti jako rukojmí (většinou se zachází slušně) a též při osvobozování,
 • počítat s tím, že po vysvobození může být jednáno s rukojmími jako s pachatelem.

Pro případ teroristického útoku se doporučují schodná pravidla, a to až na jednu výjimku. Tou je útěk, který při útoku, jehož cílem je zabíjet, je, na rozdíl od „pouhého“ přepadení, doporučen. Gen. Andor Šandor ve své knize „Jak přežít nejen teroristický útok“ (Nakladatelství Autreo, 2017) uvádí:

 • neztrácejte hlavu,
 • udržujte naději na záchranu,
 • uplatněte základní instinkty k přežití,
 • utečte, je-li to možné,
 • nebuďte zvědaví, nebezpečí nepozorujte,
 • braňte se jen tehdy, není-li jiná možnost,
 • vyhýbejte se očnímu kontaktu s potenciálním útočníkem.

2020-11-09

 

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6