specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Jak se chovat jako rukojmí při přepadení

Na některých pracovištích, například bank, pošt, benzinových čerpacích stanic, hrozí nebezpečí přepadení. Při něm může dojít k držení zaměstnanců, případně i dalších osob, jako rukojmích. Jak by se rukojmí měli chovat, aby bylo minimalizováno nebezpečí jejich zranění, případně rukojmi_3usmrcení?

Podle informací před lety poskytnutých Kriminalistickým ústavem Praha by měli dbát těchto zásad:

 1. smířit se se svou situací,
 2. zachovat klid,
 3. zachovat ostražitost,
 4. jednat lidsky,
 5. mít víru.

V praxi tyto zásady znamenají:

 • zachovávat klid, akce trvá v průměru čtyři a půl až pět hodin a v 95 % případů končí záchranou,
 • počítat s tím, že může dojít k svázání, vsunutí roubíku nebo přelepení úst, případně zavázání očí,
 • plnit příkazy pachatelů (prvních třicet minut je krizových),
 • informovat útočníky o svých zdravotních problémech,
 • udržovat ostražitost, ale nenechat se přistihnout při pozorování,
 • snažit se zdržovat se co nejdále od oken, dveří a od pachatelů,
 • vyvarovat se unáhlených pohybů,
 • komunikovat normálně, neprojevovat hněv, pohrdání, tzv. hrdinství,
 • nesnažit se uniknout nebo zmateně utíkat,
 • nekoordinovaně nebo na vlastní pěst nepoužít násilí, případně zbraň,
 • pokud možno sednout si na zem,
 • při výstřelu si lehnout břichem k zemi, popřípadě dát ruce za hlavu,
 • neargumentovat (například potřebou jíst, pít, dojít si na toaletu, spěchem),
 • neodmítat službu nebo úslužnost (jídlo, pití, televizi, četbu apod.),
 • nebát se o nezájem z venku,
 • strpět těžkosti jako rukojmí (většinou se zachází slušně) a při osvobozování,
 • počítat s tím, že po vysvobození může být jednáno s rukojmími jako s pachatelem.

2017-01-25

vas_nazor_6

 

Vyhledávání