Tomáš Neugebauer Výňatek z Řádu k hašení ohně, který vydal císař Josef II.

Výňatek z Řádu k hašení ohně, který vydal císař Josef II.

Dvacátého pátého července 1785 vydal Josef II. pro kraje České země Řád k hašení ohně. Řád měl sloužit k zamezení, časnému vyjevení, spěšnému hašení ohňů a k opatrnosti proti následkům, ježtoby pro uhašení ohni se udáti mohli.

Podívejme se na některá jeho ustanovení.

Z pohledu stavení

Poněvadž neforemný způsob stavení netoliko k povstání ohně, ale také k jeho většímu rozmáhání příčinu dáti může, tedy se má při zakládání nových domů na to hleděti, aby jeden dům k druhému stavěný nebyl, nýbrž kde možná jest, prázdné místo jednoho sáhu mezi každým domem se nacházelo.

Komíny

Dřevěné komíny, kde domy skrze chudobu docela ze dříví vystavěni jsou, nemají se trpěti, a budoucně zcela se zapovídají.

Zděné komíny ale mají na půl cihly silni, a ne na stojící cihlu zděni býti, ostatně ať nejsou velmi nízké, nýbrž dostatečně nad střechu vyhnané, dosti prostrané, aniž křivě vedené, aby lehce prolezeni a vymítáni býti mohli.

Střílením a svatojánským ohněm

Střílení a všecko zacházení s ručničním prachem nejen uvnitř ve vesnicích, nýbrž také blízko nich, jako i všeliká vypalování, veškeři kunštovní ohňové, a vůbec známý svatojánský oheň jsou bez toho co nejostřeji zapovězeni. Vesniční práva sama, a vrchnostenští ouředníci mají co nejcitelněji trestáni býti, když na taková přestoupení pozorni nejsou a o jejich zamezení bedlivě nepečují.

Rozpouštěním másla

Domácí hospodářové mají svým manželkám, dcerám a děvečkám přísně přikázati, by při vaření s máslem opatrně a pozorně zacházely, a zvláště kdyby hořeti počalo, vody do něho nelily.

Vrchnostenští domy, klášterové

Vrchnostenští domové a hospody, kláštery, fary, fabriky, pivovarové, mlejny a vejhně mající domy, následovně všecka něco větší stavení jsou výslovně zavázána, na svých půdách vodou naplněné kadečky míti, i také jeden každý sprostý dům má s jednou takovou vody plnou kádečkou zaopatřen býti.

Povinnost žen a děveček

V času, když mužstvo ku práci k ohni se odebralo, mají ženy a děvečky doma zůstati, aby v čas potřeby dobytek v chlívech odvázati mohly, jenž slouha s pomocí některých k hašení nepotřebných lidí bez meškání na pole vyhnati, a do bezpečnosti uvést má. Když blízko hoří, musejí ženy a děvečky střechy vodou polejvati, a zboží z domů vynášeti, kteréžto na jistě již určité a mužskou stráží osazené místo snášeti mají.

Opatrování proti novému zapálení

K spáleništi mají se zvláštní strážní ustanoviti, kteří pozor dají, aby skrze skryté jiskry oheň zase neobživil, a znova hořeti nepočalo.

Navracení hasicích nádob

Veškeré hasicí nádoby napotom se shledají, jednomu každému, což jeho jest, se navrátí, a o jejich správu a vyhrazení starost se ponese.

Kdoby na hasicích nádobách něco svévolně pozbyl, aneb polámal, ten má mimo ouplného vynahrazení ještě k zasloužilé pokutě potažen býti.

 

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6