Tomáš Neugebauer Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

ridic_referent4Havárie – mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově nebo prostorově ohraničená událost, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem VTZ, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události VTZ.

Místní provozní předpis – stanovuje rozsah kontroly zařízení (řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazeného elektrického zařízení, místní provozní řád pro vyhrazeného plynového zařízení, místní provozní předpis vyhrazeného zdvihacího zařízení a místní provozní předpis pro tlaková zařízení).

Místní provozní předpis vyhrazeného zdvihacího zařízení – předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní a technologické postupy pro používání vyhrazeného zdvihacího zařízení a pravidla pohybu tohoto zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Místní provozní řád – předpis, který stanovuje pro místní podmínky zejména postupy pro provoz, kontrolu a údržbu vyhrazeného plynového zařízení, a který je zpracován v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP.

Osoba odpovědná za provoz elektrického zařízení – pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

Osoba odpovědná za provoz vyhrazeného plynového zařízení – osoba určená provozovatelem plynového zařízení a seznámená s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení.

Osoba odpovědná za provoz vyhrazeného tlakového zařízení – osoba určená provozovatelem před uvedením zařízení do provozu a seznámená s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení.

Osoba odpovědná za provoz vyhrazeného vyhrazeného zdvihacího zařízení – určená pověřená osoba jednající na základě písemného pověření za provozovatele a seznámená s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

Provozní dokumentace – soubor dokumentů obsahujících záznamy o kontrolách, zkouškách, revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném VTZ a jiné specifické dokumenty vznikající při provozu daného VTZ.

Průvodní dokumentace – soubor dokumentů dodaných výrobcem nebo dodavatelem VTZ (v českém jazyce, musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení).

Revize – posouzení provozní a technické bezpečnosti VTZ uváděného do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje, zda zařízení odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP, popřípadě posouzení technické dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy.

Řád prohlídek, údržby a revizí – dokument obsahující náležitosti uvedené v § 7 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. (jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, intervaly jejich provádění, způsob jejich evidence, lhůty revizí atd.), jenž řeší prohlídky, údržbu a revize vyhrazeného elektrického zařízení.

Použité zkratky:

  • BTZ – bezpečnost technických zařízení
  • VTZ – vyhrazená technická zařízení

2022-08-27

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6