specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

znacka-sklad-chemickych-latek-defaultZpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen „pravidla“) je požadováno v § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost jejich zpracování a vydání se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, na jejichž pracovišti se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen „NCHLaS“) klasifikovanými jako akutně toxické kategorie 1 a 2 (jsou označeny větami H300, H310, H330 [věty jsou stejné pro obě kategorie]), akutně toxické kategorie 3 (H301, H311, H331), toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1 (H370), toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici kategorie 1 (H372), žíravé kategorie 1 (H314), karcinogenní kategorie 1A a 1B (H350 nebo H350i) mutagenní kategorie 1A a 1B (H340) a toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B (H360, H360F, H360D, H360 FD, H360Fd nebo H360Df).

Cílem pravidel je poskytnout zaměstnancům, případně dalším osobám, které se na pracovišti vyskytují (stážisti apod.), a nakládají s výše uve­de­nými NCHLaS, především stručnou informaci o nebez­pečnosti a možných účincích NCHLaS , které naplňují kritéria stanovená v § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších před­pi­sů. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti.

Pravidla, podle výše uvedeného zákona, musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, na které se zpracování pravidel vztahuje a zaměstnanci s nimi nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Mají být přizpůsobena konkrétním podmínkám na pracovišti, jakož i způsobu, jak se s látkami nakládá. Přitom mají být stručná, přehledná a srozumitelná pro zaměstnance, kteří s NCHLaS na pracovišti pracují. Při větším počtu NCHLaS lze použít formu tabulky s názvy jednotlivých NCHLaS, jejich klasifikací a H a P větami (pouze číselná část). Seznam H a P vět se slovním vyjádřením se uvede do přílohy pravidel.

Zaměstnavatel je povinen text pravidel projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygiena) příslušným podle místa činnosti. I když právní předpis to nepožaduje, pravidla by měla být schválena k tomu odpovědnou osobou.

2018-09-04

vas_nazor_6

 

Vyhledávání