Tomáš Neugebauer Seznam odborných publikací a zvláštních čísel časopisů

Seznam odborných publikací a zvláštních čísel časopisů

Odborné publikace

(uvedeny jsou roky jednotlivých vydání)

 1. Jak rychle a snadno psát na psacím kniha1stroji nebo počítači, Petrklíč 1995, 1996 (Učebnice výuky desetiprstové metody psaní na psacích strojích a na PC naslepo, tvorby dokumentů v textovém procesoru T602 a bezpečné práce s počítačem. Byla první učebnicí u nás pro výuku prostokladu pro „celou“ počítačovou klávesnici, jakož i seznamující s požadavky na ochranu zdraví při práci s PC. Celkový náklad 7 500 výtisků.)
 2. Bezpečnost práce v administrativě, Pragoeduca 1997 (Základem pro tuto publikaci byla má závěrečná práce pomaturitního studia bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Publikace nebyla ušetřena plagiátorství.)
 3. Psaní na počítači všemi deseti, Computer Press 1998, 2001, 2002 (Učebnice nejen pro výuku ovládání klávesnice PC, ale též normativních pravidel úpravy textových dokumentů a psaní textů v programu Microsoft Word. Část publikace je věnována zdraví při práci s PC.)
 4. Každá firma produkuje odpad, Newsletter 1999 (Komplexní průvodce odpadovým hospodářsvím pro původce odpadů. Součástí byl i sešit pro vedení průběžné evidence odpadů v souladu s požadavky právních předpisů.)
 5. Jak plnit nové požadavky bezpečnosti práce, Horák-Rego 2002 (V publikaci je uveden přehled základních informací o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců v BOZP. Text reaguje na euronovelu zákoníku práce č. 155/2000 Sb. Významnou měrou se věnuje vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně popisu jednotlivých metod – JBM, BOMECH, Kittsova metoda atd.)
 6. Pracovní úraz – evidence a náhrady škod podle nových předpisů, VÚBP – NIVOS 2002 (Komplexní návod pro zaměstnavatele, resp. vedoucí zaměstnance, jak na svých pracovištích řešit problematiku evidence pracovních úrazů a vyplácení náhrad škod vzniklých v důsledku pracovních úrazů.)
 7. Profesionálem v administrativě, Rubico 2004 (Učebnice výuky psaní deseti prsty na klávesnici, tvorby a nakládání s písemnostmi a zdravého způsobu práce s PC – maximální počet povolených úhozů, sezení na kancelářské židli, požadavky právních předpisů atd.).
 8. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů, ASPI 2007 (Publikace poskytuje nejen teoretický, ale i praktický návod, jak zajistit poskytování OOPP a ochranných nápojů zaměstnancům. Popisuje nejen požadavky právních předpisů, ale též uvádí na příkladu fiktivní firmy celý proces od stanovení požadavků na poskytování až po fyzickou likvidaci použitých prostředků. Mimo jiné obsahuje vzorovou směrnici, formuláře pro vyhodnocení rizik a pro evidenci poskytnutých prostředků.)
 9. Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 18253ASPI 2008, Wolters Kluwer ČR 2014, 2018 (Publikace nejen objasňuje poměrně složitou a náročnou problematiku managementu rizik při práci, ale též na praktických příkladech ukazuje konkrétní postup v praxi. Podrobně popisuje metody BOMECH a JBM včetně doprovodné dokumentace.)                 Pro zobrazení ukázky z třetího rozšířeného vydání klikněte na knihu. Pro zobrazení obsahu na název.
 10. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace, Computer Media 2009 (Věnuje se závazným, doporučeným i „zvykovým“ pravidlům písemné a elektronické komunikace, které pojímá šířeji a do větší hloubky než klasické učebnice. Seznamuje například s odlišnými požadavky na formální úpravu dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů, s uplatněním typografických pravidel při tvorbě webových stránek, s pravidly pro telefonní styk.)
 11. bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci-v-kostceBezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP, Wolters Kluwer ČR 2010, 2016 (Podává komplexní pohled na BOZP včetně PO, firemní ekologie a krizového managementu. Vyšla i jako e-kniha.)                 Pro zobrazení ukázky z druhého rozšířeného vydání klikněte na knihu. Pro zobrazení obsahu na název.
 12. 17774Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, Wolters Kluwer ČR 2014, 2018 (Publikace seznamuje s různými druhy školení BOZP, která je zaměstnavatel povinen zaměstnancům zajistit, se školenímí a odbornými přípravami PO a s nepoviným motivačním školením zaměstnanců k prevenci rizik. Také obsahuje informace o tom, co je nutné zajistit v případě, když si zaměstnavatel objedná provedení školení u externí firmy, a co v případě, když si je bude provádět sám.)                                          Pro zobrazení ukázky z druhého rozšířeného vydání klikněte na knihu. Pro zobrazení obsahu na název.
 13. Zdraví dtitulkao práce, zdraví z práce, AŽD Praha s.r.o. 2022, elektronická verze (Pro společnost AŽD jsem v rámci integrovaného systému managementu společnosti zpracoval publikaci, včetně titulní stránky, formou odpovědí na zásadní otázky zajišťování a řízení BOZP a PO ve společnosti. Publikace je hojně doplněna tematickými obrázky).                                                                     Pro zobrazení ukázky klikněte na titulní stránku publikace.
 14. Poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Verlag Dashöfer 2022 (Popisuje, jak by měl systém poskytování OOPP u zaměstnavatele vypadat, též obsahuje návod pro vytvoření interního předpisu zaměstnavatele pro poskytování OOPP a přehled rizik, vznikajících z používání ochranných prostředků).pict0147

Také publikuji ve sbornících, například „Školení bezpečnosti práce a požární ochrany“.

image003

Zvláštní čísla časopisů

 1. Prevence rizik v praxi, BHP č. 7–8/2001 (Komplexně popisuje problematiku prevence rizik od zákonné povinnosti, přes metody vyhledání rizik a vyhodnocení rizik, způsob stanovení opatření, dokumentaci procesu, po využití poznatků z hodnocení rizik a opětovné vyhledání rizik.)
 2. Průvodce problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Průvodce extra č. 2/2010 (Průvodce nejen základními povinnostmi zajištění BOZP, ale též i historií BOZP, jejím současným pojetím, tím, kdo všechno má mít zájem na zajištění BOZP atd.)

2023-03-25

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6