Tomáš Neugebauer Jak je to se školením BOZP?

Jak je to se školením BOZP?

Žádný právní předpis nezná pojem školení BOZP. Jedná se však o v praxi běžně používaný pojem. Vzhledem k tomu, že není nijak blíže specifikován, může si pod ním každý představovat něco jiného. Proto si tuto problematiku upřesněme.

Zaměstnavatel je ze zákoníku práce povinen zaměstnancům zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec na pracovišti, na kterém práci vykonává, do styku. Součástí tohoto školení mají být i příslušné požadavky z technických norem (ostatní předpisy). Obsah neurčuje školící, ale zaměstnavatel. Stejné je to i se stanovením četnosti školení a určení osoby, které školení provede.

Toto školení je možné považovat za základ tzv. školení BOZP. To však může obsahovat i další zákoníkem práce požadované informace:

  • seznámení zaměstnanců s riziky, která jsou spojena s výkonem pracovní činnosti nebo s prostory, v kterých je práce vykonávána, a s opatřeními přijatými ke snížení jejich vlivu (týká se i rizik a opatření vyplývajících z kategorizace prací),
  • seznámení zaměstnanců o tom, do jaké kategorie byla jimi vykonávaná práce zařazena (poskytnutí informace, že práce byla zařazena do kategorie č. … není dostatečné; je třeba objasnit, co to znamená a jaké to má pro zaměstnance důsledky).

Tato tři školení, resp. seznámení, je možno považovat za základní, tedy tvořící tzv. školení BOZP. Avšak může k nim být přiřazeno i zajištění přiměřených a dostatečných informací a pokynů o BOZP. Tedy to, co je možné považovat za tzv. školení BOZP záleží pouze na zaměstnavateli. Nejedná se jen o tato školení a seznámeni. Těch je mnohem, mnohem více. Jejich seznam je uveden na zde.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že v žádném případě není možné poskytování informací z oblasti BOZP zaměstnancům shrnout do jednoho školení, tzv. školení BOZP. Už vůbec ne je poskytovat pouze formou e-learningu. Některá školení a poskytování informací lze kumulovat a je to výhodné, ne však všechna.

Podrobněji se s touto problematikou můžete seznámit v mé prezentaci k semináři na toto téma.

2018-12-08

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6