specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Care Thermometer (hodnocení ošetřovatelské zátěže)

thermometer_3Ve VFN jsem se svým týmem pro hodnocení fyzické ošetřovatelské zátěže využil metodu Care Thermometer, která byla vytvořena k hodnocení této zátěže ve zdravotnických a obdobných zařízeních.

Care Thermometer je snadno použitelný nástroj, který vyvinuli Hanneke JJ Knibbe a Nico E Knibbe z LOCOmotion z Nizozemska. Zaměřuje se na hodnocení vlivů dynamických (přesuny a zvedání pacientů) a statických zátěží (například mytí a koupání pacientů či ošetřování proleženin) při ošetřovatelské práci. Zároveň umožňuje hodnocení kvality ošetřovatelské péče ve smyslu mobility a aktivace pacientů (klientů). Nejedná se tedy o komplexní obraz kvality péče. Zjištěné výsledky však mohou být dobrým vodítkem k zamyšlení se nad tím, zda není poskytováno příliš mnoho asistence a neexistuje tak riziko přetváření aktivních pacientů na pasivní. Výsledky hodnocení tak identifikují, zda je mobilita a aktivita pacientů, resp. klientů, vhodně stimulována.

Tento samo vyhodnocující nástroj od ArjoHuntleigh může být použit pro hodnocení na jednom oddělení, jakož i pro celý subjekt, kde je prováděna péče o přestárlé, včetně domácí péče, nemocniční péče nebo speciální péče. Zkušenému uživateli k úplnému vyhodnocení jednoho oddělení postačí přibližně pouhých dvacet minut. Zpočátku to však je o něco málo déle.

Z uvedeného času je zřejmé, že používání tohoto nástroje není komplikované. Při získávání potřebných údajů je důležité oslovit osoby s dostatečnou znalostí o pacientech, resp. klientech.

Popis Care Thermometeru

Samo vyhodnocující nástroj vychází ze stanoviska, že čím více potřebuje pacient (klient) asistence, tím více opatření je třeba přijmout, aby personál byl chráněn a byla zajištěna maximální nezávislost pacienta. Pacienty v závislosti na jejich mobilitě člení do pěti úrovní, pro jejichž označení používá křestních jmen – Albert, Barbora, Carl, Doris a Emma. Nejlépe je na tom Albert, který chodí (ale může používat hůl k opírání) a je soběstačný (může se sám umýt a obléci). Stimulace funkční pohyblivosti je u něj velmi důležitá. Naopak nejhůře je na tom Emma. Ta může být zcela připoutána na lůžko, sedět dokáže jen ve speciálním křesle a je vždy závislá na pečovatelce. Stimulace funkčnosti pohyblivosti u ní není hlavním cílem. Obdobně jsou definovány i ostatní úrovně mobility. Při každém hodnocení je nejprve nutné provést klasifikaci pacientů do těchto pěti úrovní.

Hodnocení fyzické ošetřovatelské zátěže je prováděno ve vztahu k těmto činnostem: přesun na lůžku, boční přesuny, všeobecné přesuny, hygienická péče v sedící poloze, sprchování v ležící poloze, koupel ve vaně, přesuny do a z vany, péče na lůžku a používání kompresivních punčoch.

Care Thermometer vyhodnocuje přítomnost různých typů vybavení, které je dostupné a může být použito, pokud je to žádoucí (zvedáky, kluzný materiál, hygienické židle a křesla, výškově nastavitelné sprchové vozíky, vany, židle a lehátka, výškově nastavitelná lůžka a speciální kompresivní pomůcky) a dává je do souvislosti s fyzickou ošetřovatelskou zátěží a úrovní mobility pacientů, resp. klientů. Výstupem je přehled úrovní ošetřovatelského rizika spojeného s každou činností i podle úrovně mobility pacientů ve třech úrovních – zelené, žluté a červené. Zelená definuje, že přesun nebo činnost jsou pro pečovatelku bezpečné. Žlutá upozorňuje, že uvedené činnosti jsou pro pečovatelku nebezpečné (střední riziko fyzického přetížení). Činnosti zahrnuté do červené úrovně jsou pro pečovatelku neakceptovatelné (vysoké riziko fyzického přetížení při porovnání stávajícího vybavení s úrovní mobility pacientů). U nich je nutné provést detailnější vyhodnocení rizika a přijmout potřebná opatření.

Všechna hodnocení jsou založena na porovnání stávajícího vybavení s jeho využitím vůči mobilitě pacientů. Další parametry, jako například dovednosti a znalosti ošetřovatelek, podmínky prostředí, hmotnost pacientů, počet zapojeného personálu, nejsou brány v úvahu.

K čemu slouží

Úroveň mobility jednotlivých pacientů se může velmi rychle měnit. Vyhodnocení pomocí Care Thermometer sleduje okamžitý stav (hodnocení se provádí ve vztahu k obsazeným lůžkům, nikoliv k celkové kapacitě).

Care Thermometerem není možné nahradit individuální hodnocení, neboť se jedná o všeobecný nástroj. Má sloužit jako jakýsi varovný signál pro sledování bezpečné fyzické zátěže zaměstnanců.

V doprovodných materiálech k metodě je doporučena frekvence posouzení v závislosti na typu pečovatelského zařízení. Probíhají-li změny v pohyblivosti pacientů pomalu, postačí jedno až dvě posouzení ročně. V zařízeních, kde dochází k častým obměnám pacientů, nebo tam, kde změny v pohyblivosti pacientů probíhají velmi rychle (například zařízení akutní péče) je doporučováno pořídit několik posouzení v krátké době (například během týdne) a zjištěné údaje zprůměrňovat. Tento postup jako celek opakovat jednou nebo dvakrát ročně.

Výstupy

Výsledky hodnocení jsou zobrazeny v grafech, které znázorňují ošetřovatelskou zátěž nebo úroveň ošetřovatelské péče. Jedná se zejména o zobrazení aktuálního rizika (úroveň rizika) ošetřovatelské zátěže u všech pacientů, o zobrazení úrovně rizika ošetřovatelské zátěže u všech pacientů, v případě, že nebyla přijata žádná preventivní opatření (nebylo používáno žádné vybavení), zobrazení počtu pacientů, kteří jsou aktivní, jak je to jen možné (ideální 100 %), jakož i počtu pacientů využívajících více pomůcek, než by měli (ideální 0 %).

thermometer_1

 

Na závěr hodnocení se zobrací stránka poskytující přehled o celkové „teplotě“ péče. Thermometer změří celkovou úroveň ošetřovatelské zátěže shrnutím úrovní rizika všech hodnocených činností. Ke každé úrovni (zelená, žlutá, červená) je podán krátký komentář a návod, jak úroveň zlepšit.

thermometer_2

Nutnost dalších hodnocení

Care Thermometer je navržen tak, aby se zaměřoval na hlavní zdroje fyzického přetížení. Není tedy izolovaným nástrojem. Získané výsledky hodnocení by měly být doplněny informacemi z dalších zdrojů, například z hodnocení manipulace s těžkými předměty (prádlo apod.) zdravotnickým personálem provádějícím obě činnosti.

Podrobný popis nástroje Care Thermometer, jakož i možnost hodnocení fyzické ošetřovatelské zátěže a kvality ošetřovatelské péče pomocí tohoto nástroje, včetně uživatelské příručky, jsou uvedeny na jeho stránkách. Vše je možné si vyzkoušet nejen zadáním fiktivních, ale i ostrých dat, neboť informace v databázi nejsou veřejně přístupné a jsou chráněny heslem.

2017-02-18

vas_nazor_6

 

Vyhledávání